تبلیغات
گردشی در باغستان موسیقی - تصاویر مربوط به فیگور دست های راست و چپ
در ابتدای این جزوه و قبل از شروع درسها توجه شما را به چند فیگور از دست های راست و چپ جلب می كنیم ؛


فیگور دست چپ ( از سه زاویه )


 الف - در تصویر اول دست چپ را از جلو نشان میدهد. كه توجه شما را به چند نكته جلب میكنیم :
 یكی اینكه نوك انگشتان دقیقا در پشت نخ ها ( پرده ها ) فرو می رود.
دیگر اینكه نوك انگشت شست و نوك انگشت اشاره همواره روبروی هم هستند و با هم و همزمان در طول دسته حركت می كنند.
و دیگر اینكه ماهیچه انتهای شست در پشت دسته به هیچ وجه با دسته تماس نداشته باشد.ب
-  تصویر دوم ، دست چپ را از مقابل نشان می دهد.
توجه كنید كه نوك انگشتان اشاره، میانی و انگشتری،عمود بر روی دسته می باشند.
دیگر اینكه پشت دست و ساعد صاف هستند. البته در هنگام انگشت گذاری در سیم بالا یا همان بم، مچ كمی به سمت بیرون خمیده می شود.
پ
- در تصیر سوم ، دست چپ از پشت نشان داده شده است.
توجه كنید كه پشت دسته ی ساز، با انهنای گودی بین انگشتان شست و اشاره به هیچ وجه تماس پیدا نمی كند.
دیگر اینكه پشت انگشت اشاره كاملا به سمت عقب مایل شده است ،
 كه این حالت در تمام پوزیشن ها ،همیشه حفظ می ماند. مخصوصا توجه كنید ، دست چپ هیچگاه منقبض نباشد. و فقط هنگام انگشت گذاری، در لحظه اجرای نت های روی دسته، و هنگام پرده گیری، نوك انگشتان با قوت سیم را به پشت نخ ها بفشارند.

 

فیگور دست راست (چهار تصویر )


الف - تصویر اول دست راست را از روبرو نشان می دهد.
توجه كنید كه قسمت زیرین ساعد، در بالای سیم گیر ( در ته كاسه ساز) قرار گرفته است و نه در روی آن یا دورتر از سیم گیر.
دیگر اینكه، همواره قسمتی از صفحه ی ساز در بالای امتداد شست، از مقابل باید دیده شود.
نكته دیگر اینكه، نوك انگشت میانی از روی صفحه جدا شده است و هیچ گاه بر روی صفحه نمی نشیند.
نكته مهم دیگر اینكه توجه كنید ؛ داخل دست راست از روبرو دیده نشود و انگشت شست هم روی كاسه نرود.


ب
- در تصویر دوم بیشتر توجه شما را به صاف بودن مچ دست راست جلب می كنیم.
 كه نه تو رفته است و نه بیرون زده است.
 و باز میتوانید به حالت انگشت میانی توجه كنید .
و به زاویه برخورد ناخن به سیم یا سیم ها دقت كنید.
و دیگر اینكه، قسمت بالای صفحه ی ساز در بیشتر اوقات از روبرو باید دیده شود.
پ
- این تصویر، از  نمای پایین، حالت دست راست را نشان می دهد. 
در اینجا توجه شما را به وضعیت دو انگشت كوچك ( چهارم ) و انگشتری ( سوم ) و زاویه آن با كف دست جلب می كنیم؛
گودیی كه در كف دست ایجاد شده ، بمانند یك گنبد یا یك عدد هشت البته بدون نوك تیز می باشد. توجه كنید كه دو انگشت نباید منقبض باشند و اینكه كاملا نوك انگشتان مورد نظر روی صفحه ی ساز قرار گرفته اند( كمی پایین تر از زیر سیم اول).
و باز ببینید كه انگشت میانی ( سوم ) آزاد است و به صفحه تماس ندارد.
و دیگر اینكه مچ دست راست كاملا صاف است. و زیر ساعد بالای سیم گیر است.
و نكته مهم دیگر اینكه ماهیچه انتهای انگشت شست ، با صفحه ی ساز تماس نداشته باشد.


ت
- در این تصویر باز می توانید از پایین به حالت دست راست دقت كنید.
توجه كنید كه مچ دست راست روبروی خرك واقع شده است و ساعد در ته كاسه ، بدون فشار به كاسه تكیه داده شده است.
نكته ای كه در دست راست و در ابتدای فراگیری نوازندگی سه تار باید بسیار به آن توجه كنید ؛ اینست كه فقط و فقط سه نقطه از دست راست با ساز تماس دارند.
یكی ساعد در ته كاسه ی ساز، و یكی كناره ی بیرونی بند اول انگشت شست، و دیگری نوك انگشتان كوچك و انگشتری كه البته به صورت همزمان و در كنار هم ، بر روی صفحه ی ساز قرار میگیرند.
« و اینكه محل برخورد مضراب به سیم ،در اكثر اوقات كنار دو انگشت انگشتری (سوم) و انگشت كوچك ( چهارم) است و در لحظه ی برخورد مضراب به سیم یا سیم ها ،نوك هر سه انگشت فوق تقریبا در یك راستا قرار می گیرند».


                                                   تالیف و تدریس : محسن عاقل


  

* مطالب این بخش برگرفته از  وبلاگ www.mohsenaghel.blogsky.com نوشته آقای محسن عاقل می باشد.

هر گونه کپی برداری از مطالب و تصاویر این وبلاگ با ذکر منبع و نام آقای محسن عاقل بلا مانع است .